newmicros.net

Home > Partition Magic > Partition Magic Error 1529 Information Mismatch In Directory Entry

Partition Magic Error 1529 Information Mismatch In Directory Entry

Mailคำตอบมือถือ Yahoo ประเทศไทย รู้รอบ 👤 ลงชื่อเข้า ✉ Mail ⚙ ความช่วยเหลือ ข้อมูลแอคเคานท์ ความช่วยเหลือ ส่งความเห็น หน้าหลัก รู้รอบ หมวดหมู่ทั้งหมด การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูเด็ก การศึกษาและการอ้างอิง การเมืองและรัฐบาล กีฬา ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ครอบครัวและความสัมพันธ์ ความสวยความงาม คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ท่องเที่ยว ธุรกิจและการเงิน ธุรกิจในท้องถิ่น บันเทิงและดนตรี บ้านและสวน ผลิตภัณฑ์ของ Yahoo Makes things easier. can some1 please help! เพิ่มคำตอบของคุณ แหล่งข้อมูล ส่ง ยกเลิก รายงานการใช้ในทางที่ผิด ฉันคิดว่าคำถามนี้ฝ่าฝืนข้อควรปฏิบัติในชุมชน สนทนาหรือออกความเห็น เนื้อหาของผู้ใหญ่ สแปม หรือข่มขู่สมาชิกรายอื่นแสดงเพิ่มเติม ฉันคิดว่าคำถามนี้ฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้บริการ เป็นภัยกับผู้เยาว์ เป็นความรุนแรงหรือเป็นภัย เป็นการรบกวนหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว อ้างตนเป็นบุคคลอื่นหรืออ้างเป็นตัวแทน เป็นการคดโกงหรือ phishing แสดงเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และต้องการที่จะฟ้องร้อง กรุณาอ่าน นโยบายว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ ของเรา รายงานการใช้ในทางที่ผิด ยกเลิก รายงานการใช้ในทางที่ผิด But my C: drive hasn't detected the extra gigabytes (sorry, I don't know the proper expression for what I mean), and still acts as if it's on a 55GB partition, despite his comment is here

Sign In Need an account? Norbert Hahn 2006-06-19 21:58:00 UTC PermalinkRaw Message Post by Peter SchusterHallo,ich möchte eine logische NTFS Partition innerhalb einer erweitertenPartition mittels Partition Magic 7 verkleinern. Xiaomi Mi5s review: The Xiaomi flagship that could replace your Samsung, LG, HTC or Apple phone 1995-2015: How technology has changed the world in 20 years Mental Canvas is a brand If this error is in a system file (file 0–10), Windows NT CHKDSK does not fix it, but Windows NT rebuilds the root directory on the partition the next time the

I'm starting to fear for my filesystem's integrity... 10-28-2008, 02:27 AM #7 kaciii Registered Member Join Date: Oct 2008 Posts: 2 OS: XP chkdsk i suggest that you Or to save the download to your computer for installation at a later time, click Save or Save this program to disk. putingcow Guest Ratings: +0 / 0 / -0 Problem using Partition Magic 8 I'm trying to merge my G partition(18 gig) to the bigger E(64 gig) using Partition Magic 8 but Allerdings bekomme ichimmer die Fehlermeldung 1529 (Information mismatch in directory entry).Googlen brachte den Hinweis auf chkdsk /f /r, dies führte aber leider auchnicht zum Erfolg.

User Name Remember Me? Ursache war letztlich ein kaputter RAM-Riegel.Norbert Ruediger Soeren 2006-06-20 12:10:14 UTC PermalinkRaw Message Post by Peter SchusterDas interessante ist ja, dass chkdsk auch bei dem ganz großen Test(/f /r) nichts findet. Das ist schnell und zuverlässig.Darauf wird es wohl hinauslaufen, da QPartEd-Live-CD auch versagt.Andernfalls: ich habe sehr viele sehr große Deteien (>4GB) auf der rechtstark fragmentrierten Platte (DVB-T Aufzeichnungen). i run chkdsk /f but it says "would you like to force dismount the volume", ihave scan my drive E for error but havent found one EASEUS partition master do the

Die Platte ist 80GB groß, sollte also von PM7 unterstütztwerden.Platte komplett abräumen, formatieren und neu partitionieren würde dasProblem elegant umgehen. BTW, the other manager I used was Paragon Partition Manager. Zone alarm was preventing some of my programs from running. thanks mena z · 9 ปีที่ผ่านมา 0 ยกนิ้วขึ้น 1 ยกนิ้วลง ความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น ส่ง · เพิ่งเกิดขึ้น รายงานการใช้ในทางที่ผิด เพิ่มคำตอบของคุณ PartitionMagic 8.0 "Error #1529 Information mismatch in directory entry" :-( Help please!!?

Die Schäden am Dateisystem werden bereinigt, dasgeschieht jedoch meist nur mit Datenverlußt.Veränderungen an den Partitionen sind immer mit Risiko verbunden. andrewbt Visitor2 Reg: 15-Nov-2009 Posts: 4 Solutions: 0 Kudos: 2 Kudos0 Re: Norton Partition Magic - Error #1529 Posted: 16-Nov-2009 | 1:01PM • Permalink No, I'm not sure, but the disk I once lost an operating system partitioning with gparted. Also Backup auf DVD-+RM und fertig.--der Hinterwäldlerliebt nicht Windows, hasst es aber auch nichtEr hat nur festgestellt, das selbst Malware nichtmehr das ist, was sie vor ein paar Jahren mal war.

I can get rid of this pop up... If that does not work, then do what I did in the end. Error # 1529 Information mismatch in directory Started by F4nt0m, cze 21 2006 14:27 Please log in to reply 4 replies to this topic #1 F4nt0m F4nt0m Adept Forumowicze 3 Postów: A Guy A Guy, Dec 29, 2009 #3 Granny Active Member Joined: Aug 16, 2009 Messages: 259 Trophy Points: 41 Ratings: +0 / 0 / -0 Great info A Guy

If this error is in a system| file (file 0-10), Windows NT CHKDSK does not fix it, but Windows NT| rebuilds the root directory on the partition the next time the| this content Dein Tip ist völlig wertlos ...--Mit freundlichen Grüssen / Kind regardsHelmar Weser - ICQ 124870567 Manfred Fiebig 2006-06-20 09:57:30 UTC PermalinkRaw Message Post by Helmar WeserPost by Marlow-BrandoKein Problem für den Das ist schnell und zuverlässig.Norbert Peter Schuster 2006-06-20 07:58:07 UTC PermalinkRaw Message Post by Norbert HahnDa ohnehin empfohlen wird, vor solchen Aktionen mit PM die Partitionzu sichern, würde ich die jetzt Problem connecting to APs » Site Navigation » Forum> User CP> FAQ> Support.Me> Steam Error 118> 10.0.0.2> Trusteer Endpoint Protection All times are GMT -7.

Sitemap | Error 1529 - Error Code 0x5F9 de.comp.os.ms-windows.misc Discussion: Problem Partition Magic (zu alt für eine Antwort) Peter Schuster 2006-06-19 16:08:10 UTC PermalinkRaw Message Hallo,ich möchte eine logische NTFS Partition Do you let your children go out in severely mismatched clothes that they chose for themselves? คำถามเพิ่มเติม What is the "Sound" of your Soul? No, create an account now. weblink Dabei ist der Zeitaufwand zumindest absehbar.--Jürgen Marlow-Brando 2006-06-19 21:38:13 UTC PermalinkRaw Message Kein Problem für den Partitionsmanager 7.0 von Paragon.M.B.Post by Peter SchusterHallo,ich möchte eine logische NTFS Partition innerhalb einer erweitertenPartition

Password Site Map Posting Help Register Rules Today's Posts Search Site Map Home Forum Rules Members List Contact Us Community Links Pictures & Albums Members List Search Forums Show Threads Scandisk/Chkdsk sollten doch eineFehlermeldung rauswerfen, wenn hier etwas nicht stimmen würde, oder?Gruß Peter Norbert Hahn 2006-06-20 11:35:16 UTC PermalinkRaw Message Post by Peter SchusterDas interessante ist ja, dass chkdsk auch bei Remove Advertisements Sponsored Links TechSupportForum.com Advertisement 10-18-2008, 01:43 AM #2 belfasteddie Enthusiast Join Date: Aug 2007 Location: Belfast N.I.

Sometimes Error 1529 - Error Code 0x5F9 can be caused by spyware or virus infections, so it's wise to run a removal program like the one below, to remove any spyware

  • A file attribute stored in a file record is different from the attribute stored in its directory entry - and suggests to run CHKDSK /F more info here If you are
  • By continuing to browse our site you agree to our use of data and cookies.Tell me more | Cookie Preferences Partially Powered By Products Found At Lampwrights.com Log in or
  • A GuyClick to expand...
  • Email address: Hasło forum I've forgotten my password Remember me This is not recommended for shared computers Sign in anonymously Don't add me to the active users list Privacy Policy
  • http://www.theeldergeek.com/hard_drives.htm Jan 29, 2011 at 9:06pm UTC chrisname (7398) It's nowhere near as powerful as gParted.
  • did a quick google, and found this info on that error message ..
  • chkdsk c: /P /R)Wenn es dadurch nicht behoben werden kann, lass das Diagnoseprogramm vomHersteller der Festplatte laufen.~:>)Rüdiger--Die unter 'Reply-To' angegebene Adresse funktioniert so wie sie istausschliesslich bei direkten Antworten aus der
  • Sometimes partition magic needs its hand to be held for it to do its job.
  • Allerdings bekomme ichimmer die Fehlermeldung 1529 (Information mismatch in directory entry).Googlen brachte den Hinweis auf chkdsk /f /r, dies führte aber leider auchnicht zum Erfolg.

The time now is 04:08 PM. -- Mobile_Default -- TSF - v2.0 -- TSF - v1.0 Contact Us - Tech Support Forum - Site Map - Community Rules - Terms of some free ones too.. within the Hard Drive Support forums, part of the Tech Support Forum category. Jan 28, 2011 at 6:05pm UTC cran (218) I boot from the drive, I don't think it's a good idea to repartition while in the middle of using the drive.

Ich hätte also wenn eher die Partitionstabelle in Verdacht.Andererseits: Die jetzige wurde während der XP-Installation eingerichtetund seitdem nicht mehr verändert. Also Backup auf DVD-+RM und fertig.Das interessante ist ja, dass chkdsk auch bei dem ganz großen Test (/f /r)nichts findet. Download Error 1529 - Error Code 0x5F9 Fix - helps fix Error 1529 - Error Code 0x5F9 on your system. http://newmicros.net/partition-magic/partition-magic-error-1529-while-executing-batch.html Natürlich hatteich "nichts gemacht".

Download Spyware Remover - scans and removes all spyware, adware or viruses on your system. Do you have a firewall, for example zone alarm? Das dortige fdisk meldete -50 MB freien Platz und beinäherem Hinsehen hatten sich zwei Partitionen überlappt. Book your tickets now and visit Synology.

Thanks :-) Jan 28, 2011 at 11:58am UTC cran (218) Get Knoppix and use gparted from a jump drive...